• Zveřejněno: 09.03.2009
  • Autor: ROSa

Regionálního odborového svazu ROSa

1. Základní ustanovení
Regionální odborový svaz (dále jen: svaz nebo ROSa) je sdružení odborových organizací, jehož členové se hlásí k myšlence odborové solidarity, která je hlavním nástrojem prosazování a obhajování ekonomických a sociálních zájmů členů svazu. 
Svaz je nezávislým, otevřeným a dobrovolným sdružením.
Svaz odmítá jakoukoliv diskriminaci 
Svaz se může stát členem kterékoliv jiné české či mezinárodní struktury pokud o tom rozhodne. 

2. Název a sídlo svazu
Název svazu zní : Regionální odborový svaz ROSa

Sídlem svazu je : Nerudovo náměstí 624, 708 00 Ostrava Poruba

3. Právní postavení svazu 
Svaz je právnickou osobou a vystupuje svým jménem a na svůj účet. Jeho jménem jedná předsednictvo . Jménem předsednictva pak předseda nebo místopředseda svazu. 
Předseda svazu je statutárním zástupcem svazu.
Na svaz přechází v plném rozsahu práva a povinnosti odborových svazů týkající se bývalých členských organizace těch, které jsou nebo se stanou členy ROSa.
Na svaz přechází také jejich majetek delimitovaný při rozdělení OSCH nebo odchodu členských organizací z OSCH ČR, nebo jiných odborových svazů
K plnění svých úkolů vytváří komise a pracovní týmy a jmenuje poradce dle potřeby a návrhů členských odborových organizací.

4. Odborové organizace svazu
4.1. Vznik a zánik odborové organizace
Odborové organizace vznikají dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
Příslušným odborovým orgánem, který je oprávněn vystupovat v právních vztazích jménem odborové organizace, zastupuje zaměstnance u zaměstnavatelských subjektů je výbor odborové organizace dle místních podmínek (Podniková rada odborů, Podniková rad, Závodní výbor apod..)
Jménem odborové organizace vystupují předseda a místopředseda jako statutární zástupci.
Odborové organizace jsou samostatné právnické osoby působící u zaměstnavatelů přími nebo
prostřednictvím svých členů. Se svým majetkem hospodaří a nakládají samostatně
Odborová organizace zaniká:
a) snížením členské základny na méně než tři členy
b) zrušením na základě rozhodnutí členů na členské schůzi či konferenci.

4.2. Členství odborových organizací ve svazu a zánik členství
O příslušnosti odborové organizace ve svazu rozhodují členové přijetím programu a stanov svazu . 
Členství odborové organizace ve svazu vzniká
Schválením žádosti o vstup do svazu. Přílohami jsou ověřené kopie: 
- příslušného usnesení členské schůze nebo konference a
- dokladu o evidenci odborové organizace u MV ČR
Odborová organizace přizpůsobí strukturu, názvy pravomoci a činnosti tak aby nebyly v rozporu s planou legislativou a stanovami svazu.
Členství odborové organizace ve svazu zaniká
a) zánikem (viz čl.4.1.)
b) vyloučením organizace ze svazu rozhodnutím konference na základě porušení stanov ze strany příslušné odborové organizace
Člen odborové organizace se stává členem svazu prostřednictvím své odborové organizace, jeho členství zaniká zánikem nebo vyloučením odborové organizace, jejímž je členem

4.3.Práva a povinnosti člena svazu
- Člen má právo
- Volit být volen do příslušných orgánů svazu na základě schváleného volebního řádu
- Vyžadovat právní a sociální pomoc ze strany orgánů svazu na základě schválených dokumentů
- Být informován a vyjadřovat se k činnosti příslušných orgánů svazu
Povinnosti člena
- Řídit se stanovami svazu
- Platit členské příspěvky
- Řádně vykonávat svou funkci v orgánech svazu

5. Organizační výstavba svazu
Svaz má následující orgány
• Sjezd svazu
• Konference předsedů 
• Předsednictvo svazu
• Revizní komise svazu

5.1. Sjezd svazu
Sjezd svazu (dále jen sjezd) svolává předsednictvo svazu ve stanoveném termínu, nebo na žádost jedné třetiny organizací svazu. Sjezd je svoláván zpravidla 1x za 4 roky.
Sjezd je nejvyšším orgánem svazu, přijímá základní dokumenty, projednáván dlouhodobé cíle svazu a řeší záležitosti a problémy na regionální i republikové úrovni.
Výlučnými kompetencemi sjezdu jsou:
• Přijetí a změna stanov
• Volí předsedu, místopředsedy a RK
• Volba a odvolání předsednictva, hospodáře a revizní komise svazu
• Rozhodnutí o uvolněných funkcích
• Rozhodnutí o vstupu svazu do české či mezinárodní odborové struktury.

Delegáty sjezdu jsou vždy dva zástupci z každé odborové organizace svazu
Delegáty sjezdu s hlasem poradním jsou 
• Členové předsednictva
• Předseda revizní komise

5.2. Konference předsedů svazu
Konference předsedů odborových organizací svazu (dále jen konference) je svolávána předsednictvem zpravidla 1x ročně a rozhoduje o veškerých záležitostech vyjma kompetencí sjezdu. Konference se účastní předseda, případně zástupce odborové organizace ( za podmínky předání mandátu).
Výlučné kompetence konference jsou:
• schválení zásad hospodaření a rozpočtu svazu na běžný rok
• rozhodnutí o způsobu funkce regionálních pracovišť
• schválení zásad KS VS na běžný rok
• odvolání a kooptování členů předsednictva a revizní komise (max. 2 členů)
• vyloučení odborové organizace ze svazu

5.3. Předsednictvo svazu
Předsednictvo svazu (dále jen předsednictvo) je výkonným orgánem svazu a řídí činnost svazu mezi sjezdy. Zodpovídá se ze své činnosti sjezdu a konferenci svazu.
Předsednictvo rozhoduje o dlouhodobém uvolnění funkcionářů členských organizací svazu.
Předsednictvo je minimálně pětičlenné a jeho funkční období je čtyřleté.

5.4. Předseda a místopředsedové 
Předseda a místopředsedové řídí svaz a připravují schůze předsednictva ROS ROSa

5.5. Revizní komise svazu
Revizní komise svazu (dále jen RK) kontroluje nakládání s majetkem a finančními prostředky svazu. RK je nezávislá na předsednictvu a ze své činnosti se zodpovídá sjezdu a konferenci svazu.
RK je tříčlenná a její volební období je čtyřleté.

6.Porada předsedů odborových organizací svazu (není orgánem svazu)
Porada předsedů se koná zpravidla 4x ročně a slouží ke společným konzultacím, vzájemnému informování a projednávání konkrétních problémů. Poradu svolává. dle potřeby předseda svazu.

7.Hospodaření svazu
Hospodaření svazu se řídí usnesením sjezdu a Zásadami hospodaření a rozpočtem na jednotlivý rok. V zásadách musí být zakotveny principy kolektivního rozhodování a musí být respektovány platné právní normy.
Podpisové oprávnění a nakládání s finančními prostředky svazu má hospodář svazu s předsedou svazu nebo místopředsedou svazu.
Majetek svazu je společným majetkem odborových organizací, který spravuje na základě usnesení sjezdu nebo konference a Zásad hospodaření – předsednictvo svazu.
V případě vystoupení odborové organizace ze svazu se provede majetkové vypořádání movitého a nemovitého majetku s výjimkou finančních prostředků, rozpočtovaných pro aktuální rok.
Výše členského příspěvku v odborové organizaci činí 
a) u členů v pracovním poměru 1% z jejich čistého měsíčního příjmu 
b) ve firmách kde zaměstnavatel neprovádí srážky členských příspěvků ..1 % do výše 150 .- Kč.
c) u členů mimo pracovní poměr Kč 10.- měsíčně (s půlroční nebo roční úhradou dle rozhodnutí Odborové organizace). 
Finanční odvod odborové organizace na účet svazu činí 30% z vybraných členských příspěvků.
Odvod je měsíční a částka je splatná v měsíci následujícím.

7.1. Příjmy svazu tvoří:
• Odvody ze členských příspěvků
• Výnosy majetku
• Úhrada nákladů spojených s kolektivním vyjednáváním a výkonem kontroly BOZP ve smyslu ustanovení § 136 odst. 3 zákoníku práce v jednotlivých odborových organizacích 
• Jiné zdroje, dary

Odborové organizace hospodaří a nakládají se svým majetkem samostatně.

8. Delegace pravomocí Regionálnímu odborovému svazu ROSa
8.1. Odborové organizace sdružené v ROSa mohou delegovat pravomoci zákona 262/2006 zákoníku práce v platném znění a to v souladu s § 15 (2) téhož zákona:
8.2. Svaz je na základě delegace z těchto stanov oprávněn vykonávat kontrolu pracovněprávních předpisů dle § 321 (2) zákona č. 262/2006 zákoníku práce v platném znění 
8.3. Svaz je oprávněn na základě delegace v těchto stanovách k výkonu kontroly BOZP dle § 322 a uzavírání smlouvy s MPSV, které je poskytovatelem dotace na tuto činnost.
8.4. Svaz je na základě delegace v těchto stanovách oprávněn jmenovat zástupce svazu do skupiny vyjednavačů (Týmu pro kolektivní vyjednávání) pokud o to Rada odborů jednotlivých odborových organizací požádá..
8.5. Svaz sjednává pojištění členů předsednictva a účastníků akcí pořádaných svazem dle zásad hospodaření, rozhodnutí předsednictva (metodiky) a schváleného rozpočtu.
9.Závěrečná ustanovení

Volby do orgánů svazu i odborových organizací se konají podle předem schváleného volebního řádu.
Jednání na všech úrovních svazu probíhá podle jednacích řádů.
Stanovy svazu nabývají platností dnem schválení na sjezdu svazu.


Návrhová komise ………………………………………

                                 …………….……………………….. ROSa
                                                                                       Gizita 
                                  …………………………………….. 20. 04. 2007

  odbory.rosa@seznam.cz - odbory 21. století