• Zveřejněno: 09.03.2009
  • Autor: ROSa

 Regionální odborový svaz  hájí ve smyslu svých stanov kolektivní zájmy členů (odborářů) a v neposlední řadě ekonomické včetně shodných zájmů zaměstnanců. Toto konstatování se plně opírá o zájmy individuální.

Na právní pomoc odborů mají právo členové ROS ROSa
Právní pomoc lze poskytnout také v odůvodněných případech i zaměstnancům.

Za právní pomoc se považuje mimo jiné poskytnutí či zorganizování konzultace  s  kvalifikovanou osobou orientující se v právní problematice, nebo konkrétním oboru, s patřičným vzděláním a schopnostmi.

O rozsahu právní pomoci  a konzultacích rozhoduje předsednictvo ROS ROSa na doporučení příslušné PRO a zásadně na vlastní žádost člena či zaměstnance, který svůj požadavek písemně specifikuje na schváleném formuláři svazu. Právní pomoc se týká záležitostí pracovněprávních a také trestních v souvislosti s výkonem práce.

Žadatel o právní pomoc je povinen podat pravdivé informace v opačném případě nelze pomoc poskytnout.

Obě strany tedy P ROSa a žadatel o pomoc se vzájemně informují o svých krocích, které vzájemně koordinují.. V opačném případě nelze pomoc poskytnout.

Předsednictvo ROS ROSa považuje pokus o smír, tedy jednání na úrovni odborové organizace a dalších zúčastněných stran za první krok právní pomoc.

 


Schváleno sjezdem svazu 20.04.2007


Návrhová komise ve složení 
ROSa
....................................................... Moravský Beroun 
……………………………………… 20. 04. 2007
……………………………………… odbory.rosa@seznam.cz - odbory 21. století 

  
 

(VZOROVÁ) Žádost o právní pomoc ROS ROSa
                   (součástí žádosti jsou Zásady poskytování právní pomoci svazu)
 
Žadatel právní pomoci               
 
Popis situace :
 
 
Dokumentace k případu (přílohy) :
a) vytýkací dopis *
b) výpověď *
c) rozhodnutí o náhradě škody *
d) odškodnění pracovního úrazu *
e) žaloba *
f) ………………
g) ………………
 
 
dne……………………………..200…
                                                                                        podpis žadatele
 
Převzal(datum, podpis, funkce) : ………………………………………………………………………………
STANOVISKA A ROZHODNUTÍ  K ŽÁDOSTI O PRÁVNÍ POMOC
 
 
 
Stanovisko příslušné odborové organizace :
 
…………………………………………….……………………………………..…… dne…………………………………200…
                                                                   podpis předsedy organizace, razítko
 
 
Vyjádření předsedy svazu :
 
 
dne…………………………………200…
                                                                                    
 
 
Rozhodnutí předsednictva svazu :
 
 
dne…………………………………200…
                                                                                          podpis předsedy svazu, razítko
 
 
Převzal (datum, podpis žadatele : ……………………………………………………………………………………
 
 
*formulář vzorové žádosti  je zhuštěn a  lze jej dle okolností upravit i roušířit
 
pokračování 

Pokračujeme konkrétními případy, pište nám je na adresu: odbory.rosa@seznam.cz 

Předseda svazu ROSa odpovídá na otázky:

Co má svaz za sebou?

Regionální odborový svaz ROSa poskytll pomocnou ruku v celé řadě případů: Oblast od pracovních úrazů, výpovědí, diskriminace, šikany až po problematiku rozvodu a nebyla vyjímka i majetková újma. Snad největší oříšek ale i mediální pozornost si vysloužil spor s měšstem FM a spor jsme vyhráli. JUDr. Hořínková je velmi skromná, ale její výkon byl fantastický.Celou řadu dosti vážných záležitostí jme byli schopni vyřídit takzvaně "po dobrém" a to je důležité.

Jaké jsou největší problémy

největší problém jsou samotní "postižení" a jejich obava. Jakmile se předsednictvo rozhodne pomoci,  a tak je to v postatě vždy, začne připravovat strategii a hledat cesty. Není žádný problém obrátit se ihned na drahého advokáta, aby nám tahal pěníze z kapsy. Tak si to ostatně někteří představují. pro nás je důležité, využít vlastních zdrojů, vlastních zkušeností a to se mnohdy nelíbí protože to znamená práci. zatím vítězí názor, že svépomoc je první fáze pomoci a teprve pak nastoupí zvažování dalších kroků.  K těm "dalším krokům" patří konzultace na ASO ČR, zatím jsme se vždy dobrali výhodné, vhodné a úspěšné spolupráci. Navzdory tomu existuje mnoho případů, kdy  žadatel o pomoc nespolupracoval, uzavřel dohodu se zaměstnavatelem a jak mazaná horákyně čekal co bude lepší. podmínkou pomoci a kladného výsledku je spolupráce a důvěra. pokud schází je to v ....čudu.

Redakce MaT