• Zveřejněno: 21.02.2010
  • Autor: ROSa

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
EVROPSKÝ PARLAMENT
RADA
KOMISE
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
(2007/C 303/01)
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/1
Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie
níže uvedené znění:
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
Preambule
Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost
založenou na společných hodnotách.
Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných
hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie
a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor
svobody, bezpečnosti a práva.
Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném respektování
rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich veřejné
moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu vyváženého a udržitelného rozvoje
a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu usazování.
K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský vývoj, sociální
pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv v podobě listiny.
Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva, která
vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům,
z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií
a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.
Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s náležitým zřetelem na
vysvětlení vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod
vedením prezídia Evropského konventu.
Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, tak ve
vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím.
V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže.
C 303/2 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007
HLAVA I
DŮSTOJNOST
Článek 1
Lidská důstojnost
Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.
Článek 2
Právo na život
1. Každý má právo na život.
2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.
Článek 3
Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti
1. Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.
2. V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména:
a) svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným způsobem;
b) zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců;
c) zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu;
d) zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.
Článek 4
Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu
Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
Článek 5
Zákaz otroctví a nucené práce
1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.
2. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.
3. Obchod s lidmi je zakázán.
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/3
HLAVA II
SVOBODY
Článek 6
Právo na svobodu a bezpečnost
Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.
Článek 7
Respektování soukromého a rodinného života
Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.
Článek 8
Ochrana osobních údajů
1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.
2. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu
dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo
na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.
3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.
Článek 9
Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu
Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují
výkon těchto práv.
Článek 10
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje
svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své
náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě,
bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů.
2. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu
s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.
C 303/4 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007
Článek 11
Svoboda projevu a informací
1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat
a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.
Článek 12
Svoboda shromažďování a sdružování
1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na
všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo
každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.
2. Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.
Článek 13
Svoboda umění a věd
Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být
respektována.
Článek 14
Právo na vzdělání
1. Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.
2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.
3. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad a právo
rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským, filozofickým
a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují
jejich výkon.
Článek 15
Právo svobodné volby povolání a právo pracovat
1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.
2. Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat
služby v kterémkoli členském státě.
3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají
nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie.
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/5
Článek 16
Svoboda podnikání
Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.
Článek 17
Právo na vlastnictví
1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej.
Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, které
stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž
být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu.
2. Duševní vlastnictví je chráněno.
Článek 18
Právo na azyl
Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne
28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967
a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy“).
Článek 19
Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání
1. Hromadné vyhoštění je zakázáno.
2. Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí,
že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení
anebo trestu.
HLAVA III
ROVNOST
Článek 20
Rovnost před zákonem
Před zákonem jsou si všichni rovni.
C 303/6 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007
Článek 21
Zákaz diskriminace
1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo
sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických
názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození,
zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
2. V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje jakákoli
diskriminace na základě státní příslušnosti.
Článek 22
Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost
Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.
Článek 23
Rovnost žen a mužů
Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.
Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch
nedostatečně zastoupeného pohlaví.
Článek 24
Práva dítěte
1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své
názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich
věk a vyspělost.
2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo
soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.
3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by
to bylo v rozporu s jeho zájmy.
Článek 25
Práva starších osob
Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se
na společenském a kulturním životě.
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/7
Článek 26
Začlenění osob se zdravotním postižením
Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit
jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.
HLAVA IV
SOLIDARITA
Článek 27
Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku
Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné informování
a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní předpisy
a zvyklosti.
Článek 28
Právo na kolektivní vyjednávání a akce
Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními
právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy
a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.
Článek 29
Právo na přístup ke službám zaměstnanosti
Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.
Článek 30
Ochrana v případě neoprávněného propuštění
Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo
na ochranu před neoprávněným propuštěním.
Článek 31
Slušné a spravedlivé pracovní podmínky
1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost.
2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní
a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.
C 303/8 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007
Článek 32
Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci
Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro
ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi,
a omezené výjimky.
Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a být chráněni
před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost,
zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo narušit jejich vzdělávání.
Článek 33
Rodinný a pracovní život
1. Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.
2. V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu
před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na
rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.
Článek 34
Sociální zabezpečení a sociální pomoc
1. Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním
službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, pracovní úrazy, závislost
nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel stanovených právem Unie
a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
2. Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky
sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními
předpisy a zvyklostmi.
3. Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na
sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly stanovenými
právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci pro všechny, kdo
nemají dostatečné prostředky.
Článek 35
Ochrana zdraví
Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek
stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a provádění všech politik
a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/9
Článek 36
Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu
Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává
a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními
právními předpisy a zvyklostmi.
Článek 37
Ochrana životního prostředí
Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik
Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.
Článek 38
Ochrana spotřebitele
V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
HLAVA V
OBČANSKÁ PRÁVA
Článek 39
Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu
1. Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském
státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
2. Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách svobodným
a tajným hlasováním.
Článek 40
Právo volit a být volen v obecních volbách
Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž má bydliště,
za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
Článek 41
Právo na řádnou správu
1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie
řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.
C 303/10 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007
2. Toto právo zahrnuje především:
a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej
mohlo nepříznivě dotknout;
b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů
důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;
c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.
3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním
řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu
jejich funkce.
4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí obdržet
odpověď ve stejném jazyce.
Článek 42
Právo na přístup k dokumentům
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě
má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý
nosič.
Článek 43
Evropský veřejný ochránce práv
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě
má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě nesprávného úředního postupu
orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho
soudních pravomocí.
Článek 44
Petiční právo
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě
má petiční právo k Evropskému parlamentu.
Článek 45
Volný pohyb a pobyt
1. Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.
2. Volný pohyb a pobyt může být v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům třetích
zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu.
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/11
Článek 46
Diplomatická a konzulární ochrana
Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své
zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných
podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
HLAVA VI
SOUDNICTVÍ
Článek 47
Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces
Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených
tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.
Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým
a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být
obhajován a být zastupován.
Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné
k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.
Článek 48
Presumpce neviny a právo na obhajobu
1. Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným
způsobem.
2. Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.
Článek 49
Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů
1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno,
nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen
trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Pokud poté, co již byl
trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější trest.
2. Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo
spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním společenstvím.
3. Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.
C 303/12 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007
Článek 50
Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin
Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii osvobozen nebo
odsouzen konečným trestním rozsudkem podle zákona.
HLAVA VII
OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY
Článek 51
Oblast použití
1. Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným
subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie. Respektují proto
práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi, při zachování
mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách.
2. Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani nevytváří
žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly stanovené ve Smlouvách.
Článek 52
Rozsah a výklad práv a zásad
1. Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem
a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení
zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které
uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého.
2. Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou vykonávána za
podmínek a v mezích v nich stanovených.
3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských
práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená
úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.
4. Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných členským
státům, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/13
5. Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními
a exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských států,
provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před soudem se jich lze dovolávat pouze pro
účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.
6. K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je stanoveno
v této listině.
7. Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako pomůcka pro
výklad této listiny.
Článek 53
Úroveň ochrany
Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv
a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo
a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.
Článek 54
Zákaz zneužití práv
Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet činnost
nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listině
nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.
°
° °
Výše uvedený text přebírá, s některými úpravami, listinu vyhlášenou dne 7. prosince 2000 a nahrazuje
ji s účinkem ode dne vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.
C 303/14 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007
Съставено в Страсбург на дванадесети декември две хиляди и седма година.
Hecho en Estrasburgo, el doce de diciembre de dos mil siete.
Ve Štrasburku dne dvanáctého prosince dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Strasbourg den tolvte december to tusind og syv.
Geschehen zu Strassburg am zwölften Dezember zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Strasbourgis.
Έγινε στo Στρασβoύργo, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Strasbourg on the twelfth day of December in the year two thousand and seven.
Fait à Strasbourg, le douze décembre deux mille sept.
Arna dhéanamh in Strasbourg an dara lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.
Fatto a Strasburgo, addì dodici dicembre duemilasette.
Strasbūrā, divtūkstoš septītā gada divpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio dvyliktą dieną Strasbūre.
Kelt Strasbourgban, a kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján.
Magħmul fi Strasburgu, fit-tnax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Straatsburg, de twaalfde december tweeduizend zeven.
Sporządzono w Strasburgu dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Estrasburgo, em doze de Dezembro de dois mil e sete.
Întocmit la Strasbourg, la doisprezece decembrie două mii șapte.
V Štrasburgu dňa dvanásteho decembra dvetisícsedem.
V Strasbourgu, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč sedem.
Tehty Strasbourgissa kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Strasbourg den tolfte december tjugohundrasju.
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/15
За Европейския парламент
Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta vārdā
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részéről
Għall-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
za Európsky parlament
za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar
За Съвета на Европейския съюз
Por el Consejo de la Unión Europea
Za Radu Evropské unie
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu nimel
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Per il Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes vārdā
Europos Sąjungos Tarybos vardu
Az Európai Unió Tanácsa részéről
Għall-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Raad van de Europese Unie
W imieniu Rady Unii Europejskiej
Pelo Conselho da União Europeia
Pentru Consiliul Uniunii Europene
za Radu Európskej únie
za Svet Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
За Комисията на Европейските общности
Por la Comisión de las Comunidades Europeas
Za Komisi Evropských společenství
For Kommission for De Europæiske Fællesskaber
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel
Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Commission of the European Communities
Pour la Commission des communautés européennes
Thar ceann Choimisiún na gComhphobal Eorpach
Per la Commissione delle Comunità europee
Eiropas Kopienu Komisijas vārdā
Europos Bendrijų Komisijos vardu
Az Európai Közösségek Bizottsága részéről
Għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
W imieniu Komisji Wspólnot Europejskich
Pela Comissão das Comunidades Europeias
Pentru Comisia Comunităţilor Europene
Za Komisiu Európskych spoločenstiev
Za Komisijo Evropskih skupnosti
Euroopan yhteisöjen komission puolesta
På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar
Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande
Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande
Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande
C 303/16 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2007